ปัจจุบันช่างผู้ผลิตหรือสร้างหัวโขนมีเหลืออยู่น้อยคนมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาประมาณ 1 ชั่วอายุคน   ซึ่งถ้าหากมองตามแนวโน้มเหล่านี้ ก็กล่าวได้ว่าช่างประเภทนี้ ลดน้อยถอยลงไปอาจจะเป็นด้วยเหตุผลหลายประการที่แตกต่างกันออกไป  แต่สิ่งที่สำคัญคือ เรื่องนี้จะต้องมีการเร่งรัด และส่งเสริมให้มีช่างในสาขานี้เพิ่มขึ้น

       " ศิรานุรักษ์ " จึงได้ถือกำเหนิดขึ้นเพื่อสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งงาน อันทรงคุณค่ามิให้สูญหาย เราจึงขออนุรักษ์ไว้ซึ่ง ๑ ในเครื่อง ศิราภรณ์ ที่มีความสำคัญมาก นั่นคือ หัวโขน งานแห่งช่าง ๑๐ หมู่ ให้อยู่เป็นรากเหง้าที่แข็งแรง เพราะนี่คือ "แก่นแท้ของความเป็นไทย"
      จึงหวังใจว่า...ท่านผู้ใดเปิดมาอ่านข้อมูลงานของ ศิรานุรักษ์ จะมีความสนใจ ใคร่รู้ในงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างสม ผลงานของเรา ถนอมรักษาไว้ ตราบลูก สืบหลาน ( ผลงานที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นผลงานที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจริง จากฝีมือของ ศิรานุรักษ์ )

       ประวัติช่างผู้ชำนาญงานโดยสังเขป

หุ่นโขน

นายสำราญ เขตร์จำลอง ศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) หมู่ช่าง (งานจิตรกรรมไทย)นายสำราญ เขตร์จำลอง ศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) หมู่ช่าง (งานหุ่นโขน)นายสำราญ เขตร์จำลอง ศึกษามีความชำนาญการประดิษฐ์ หัวโขนโบราณ หัวโขนกระดาษ ทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นพิเศษ จึงมีผู้ให้การสนับสนุนผลงานกันอย่างต่อเนื่องอ้างอิงจาก หนังสือแอดวานซ์ ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค