พระอินทร์
 
พระอินทร์
 
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีเขียว สวมมงกุฏยอดเดินหน

ประวัติ เจ้าแห่งเทพนครอมรวดี ผู้ให้ความช่วยเหลือมนุษย์ เป็นมเหสักขเทวราชองค์ที่ ๔ เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นโอรสพระกัศยปเทพบิดร พระอทิติเป็นมารดา มีนามหลายนาม เช่น สหัสนัยน์ เมฆวาหน เพชรปาณี มรุตวาน ศักระ มเหนทร มัฆวาน อมรินทร์ เป็นต้น มีกายสีเขียว ๑ พักตร์ ๒ กร สถิตในวิมานชื่อเวชยันต์ ช้างทรชื่อไอราพต สารถีชื่อมาตุลี ช่างชื่อวิศวกรรม มี มเหสี ๔ องค์ คือ สุจิตรา สุชาดา สุธรรมาและสุนันทา แบ่งภาคเป็นพาลี

ความเชื่อ เป็นเทพเจ้าผู้ให้ความช่วยเหลือมวลมนุษย์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ขนาด ความสูง(รวมฐาน) ๔๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๑๕ เซนติเมตร

อ้างอิงจาก หนังสือหัวโขนสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย