ดอนหอยหลอด
ดอนหอยหลอด
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำ
แม่กลอง  บริเวณสันดอนมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็น   หอยลาย  หอยปุก
หอยปากเป็ดและหอยที่พบมากที่สุดคือ หอยหลอด จึงเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้

 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
หลวงพ่อบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 
หรือ "วัดบ้านแหลม"  เนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านแหลมในเมืองเพชรบุรี อพยพ
หนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่กลอง จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านแหลม
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อดัง "หลวงพ่อบ้านแหลม"

 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดศรัทธาธรรม
วัดศรัทธาธรรม
   
หรือ " วัดมอญ " วัดนี้เป็นวัดที่มีพระอุโปสถเป็นจุดเด่น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535
พระอุโบสถทำด้วยไม้สักทอง ผนังฝังมุกทั้งด้นในและด้านนอก ลวดลายมีความ
มีความละเอียดงดงามมาก  แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  และรามเกียรติ์
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
แฝดอินจัน
อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน
   
แฝดสยาม อิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2354 (ค.ศ.1811)  เป็นฝาแฝดที่มี
ร่างกายท่อนบนติดกัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติยาวนานจนอายุ 63 ปีได้  
รับการกล่าวขานทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อ "Siamese Twin"
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดใหญ่
วัดใหญ่    
เดิมมีชื่อเรียกว่า "วัดโคกเนินเดิมมี" ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
พระอุโบสถออกแบบโดยช่างหลวง ฝีมือประณีตและสวยงามเป็นวัดที่ใหญ่โตมาก
ในลำน้ำแม่กลอง ประชาชนจึงพากันเรียกว่า"วัดใหญ่"
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
       
 
       
อุทยานร.2
อุทยาน ร.2
   
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ลักษณะ
เป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ภายในจัดแสดงศิลปโปราณ
วัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เครื่องเบญจรงค์เครื่องถ้วย หัวโขนเปิดให้ชมทุกวัน
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
อัมพวา
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา
 
ตลาดน้ำยามเย็น  หรือตลาดน้ำอัมพวา  ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
เนือ่งจาก บรรยากาศริมสองฝั่งน้ำยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม  ไว้ได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน  และหิ่งห้อย
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
บ้านแม่หนู + ศิรานุรักษ์ อัมพวา
   
บ้านแม่หนูอัมพวาเป็นที่จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ซึ่งบ้านศิรานุรักษ์
ก็ได้จัดแสดงหัวโขน และสาธิตวิธีการทำ พร้อมให้ผู้สนใจเข้าชม เป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่งานช่างสิบหมู่ให้คงอยู่ ณ ตลาดน้ำอัมพวา แผนที่บ้านแม่หนู
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
ตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำท่าคา
   
ตลาดน้ำท่าคา ตลาดน้ำอันเก่าแก่ที่มีการค้าขายทางน้ำมาช้านาน จัดเฉพาะวัน  
ขึ้น และวันแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังคงความ
เป็นธรรมชาติของวิถีชิวิตชาวสวนริมน้ำ โดยนำผลผลิตจากสวนมาจำหน่ายเอง
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดภมรินทร์
วัดภุมรินทร์
   

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลสวนหลวง  ประวัติเล่าว่าเศรษฐีบิดาของคุณนาค
ให้สมภารวัดบางลี่ตรวจดวงชะตาของคุณนาค สมภารทำนายว่าจะได้เป็นพระ
ราชินี   เศรษฐีบิดาคุณนาค  ให้คำมั่นว่า  ถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฏีทองถวายให้วัด

 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดบางกะพ้อม
วัดบางกะพ้อม    
สร้างในสมัยกรุงศรีฯ ตอนปลายผนังวิหารด้านบนเป็นภาพจิกรรมฝาผนังปูน
ปั้นลวดลายนูนแสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธจำลอง
สร้างในสมัยธนบุรี เดิมมีแผ่นเงินหุ้มอยู่ แต่ถูกขโมยไปเมื่อครั้งเกิดสงคราม
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดบางแคน้อย
วัดบางแคน้อย    
ปฎิมากรรม  อุโบสถไม้สักแกะสลัก ศิลปะล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง  ภายใน
อุโบสถเป็นไม้แกะสลักทั้งหลัง พื้นปุด้วยไม้ตะเคียนทอง
หน้ากว้างถึงสี่สิบนิ้ว
ส่วนฝาผนังที่ปกติจะเป็นภาพวาดแต่ที่วัดนี่จะเป็นงานแกะสลักอย่างสวยงาม
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
แมวไทย
บ้านแมวไทย
   
เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโปราณ เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่ชอบ
เลี้ยงแมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย แมวที่นี้มีหลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์
สีสวาท  ศุภลักษณ์  โกญจา  บ้านแมวเป็นสถานที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดเขายี่สาร
วัดเขายี่สาร
   
เป็น วัดเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่าสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุทยาตอนปลาย สิ่งที่
น่าสนใจ ได้แก่ พระวิหารบนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือ  เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธบาทสี่รอยบานประตูสลักไม้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายถ้ำพระนอน
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
       
 
       
ค่ายบางกุ้ง
ค่ายบางกุ้ง
   
เป็นค่ายเรือที่มีชื่อปรากฏในพงศาวดารชาติไทย มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
เป็นที่เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลอง    โดยการนำทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าจนแตกทัพพ่ายแพ้ ไปในปลายสมัยกรุงศรีฯ
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดบางกุ้ง
วัดบางกุ้ง
   
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะพิเศษ คือโบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยราก
และต้นไม้ถึงสี่ชนิด ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ยึดไว้ทั้งหลังเป็น
เวลารวมกว่า 200  ปี จนกลายเป็นสถานที่ ที่เป็นหนึ่งใน " unseen thailand "
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดคริสต์
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด    
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890   โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส
และญาติพี่น้อง โดยใช้เวลาในการสร้างทั้งสิ้นรวม 6  ปี  เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคของประเทศฝรั่งเศสฉาบด้วยปูนตำภายในประดับด้วยกระจกสีสวยงดงาม
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
วัดเจริญ
วัดเจริญสุขารามวรวิหาร    
เป็นพระอารามหลวง เดิมเรียกว่า"วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่"มีหลวงพ่อ
โต  เป็นพระประธานใน  พระอุโบสถสร้างด้วยศิลาแลง
 โบสถ์มีลักษณะคล้ายเรือ
สำเภาพร้อมด้วยวิหารที่จำลองมาจาก" ประสาทพระเทพบิดร " อันวิจิตรงดงาม

 
-----------------------------------------------------------------------------------