คลิปสัมภาษณ์
คุณสำราญ เขตร์จำลอง ช่างทำหัวโขนบ้านศิรานุรักษ์
หมายเหตุ สารคดีนี้เป็นผลงานของ นักศึกษาหลักสูตรมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวโขน